Շախմատի ուսումնական կենտրոնի կանոնադրություն


1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
2. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության «Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ` կրթահամալիր) Շախմատի ուսումնական կենտրոնը (այսուհետ՝ ուսումնական կենտրոն) կրթահամալիրի մասնաճյուղ է:


3. Ուսումնական կենտրոնի ղեկավարին (այսուհետ՝ ղեկավար) կրթահամալիրի տնօրենի (այսուհետ՝ Տնօրեն) ներկայացմամբ հաստատում է կրթահամալիրի խորհուրդը (այսուհետ՝ Խորհուրդ):
4. Ուսումնական կենտրոնը իրավաբանական անձ չէ, չունի առանձին հաշվեկշիռ և բանկային հաշիվ:
5. Ուսումնական կենտրոնը Կրթահամալիրի կողմից լիազորված է իրականացնելու կրթահամալիրի գործունեության առարկայից, նպատակներից և խնդիրներից բխող գործունեություն:
6. Ուսումնական կենտրոնի կանոնադրությունը և դրա փոփոխությունները Տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է Խորհուրդը:
7. Ուսումնական կենտրոնը իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, կրթահամալիրի և դպրական կենտրոնի կանոնադրություններով:
8. Ուսումնական կենտրոնի գտնվելու վայրն է` Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան, Րաֆֆու 57:
9. Ուսումնական կենտրոնը կարող է ունենալ չկոդավորված կնիք, ձևաթուղթ և խորհրդանիշ:
10. Ուսումնական կենտրոնն ունի էլեկտրոնային բլոգ` arnoldmiqayel.wordpress.com, որը գործում է որպես ուսումնական կենտրոնի պաշտոնական տեղեկատվական օրգան, զանգվածային լրատվական միջոց։

 1. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ
 2. Ուսումնական կենտրոնի գործունեության նպատակներն են՝
  • բարելավել կրթահամալիրի կրտսեր դպրոցների դասվարների շախմատ առարկայի դասավանդման հմտությունները և սովորեցնել շախմատ խաղալ.
  • խորացնել սովորողների շախմատային գիտելիքները, ձևավորել և զարգացնել շախմատային հմտություններն ու կարողությունները, նախապատրաստել որակավորման մրցաշարերին.
  • շախմատ խաղի միջոցով նպաստել սովորողների տրամաբանական մտածողության զարգացմանը, հոգևոր աշխարհի և բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու կարողությունների ձևավորմանը, ինքնադրսևորմանը.
  • կատարելագործել սովորողի երևակայությունը, վերլուծական կարողությունները, դրանով իսկ նպաստելով ուսումնական մյուս առարկաների ուսումնասիրմանը.
  • զարգացնել սովորողի հիշողությունը, ուշադրությունը, կամքի ուժը, աշխատասիրությունը, նպատակասլացությունը, համբերությունը, ճաշակը, գեղեցիկը ընկալելու և գնահատելու կարողությունները.
 3. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԳՈՐԾՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
 4. Ուսումնական կենտրոնի կառուցվածքը Տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է Խորհուրդը: Իր կանոնադրական նպատակները և խնդիրները լուծելու համար ուսումնական կենտրոնն ունի համապատասխան տարածքներ՝ ապահովված շախմատի համար անհրաժեշտ գույքով:
 5. Ուսուցչական խմբերը ուսումնական կենտրոնում աշխատելու թույլտվություն են ստանում Տնօրենի հրամանով:
 6. Առանձին ուսուցիչը ուսումնական կենտրոնում կարող է լրացուցիչ գիտելիքներ և փորձ ձեռք բերել:
 7. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
 8. Ուսումնական կենտրոնի ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնում է ղեկավարը:
 9. Ուսումնական կենտրոնի ղեկավարը`
  • կազմակերպում և ղեկավարում է ուսումնական կենտրոնի ընթացիկ գործունեությունը.
  • Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում ուսումնական կենտրոնի զարգացման ծրագիրը.
  • համակարգում և իրականացնում է կրտսեր դպրոցներում և մեդիակենտրոնում անցկացվող շախմատի մրցաշարերը.
  • համակարգում և իրականացնում է ամենամսյա շախմատի ֆլեշմոբը.
  • անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպում է առաջին բժշկական օգնություն.
  • ստեղծում է սովորողի և ուսուցչի առողջության, հիգիենայի, ֆիզիկական  և հոգևոր զարգացման համար    անհրաժեշտ պայմաններ.
  • վերահսկողություն է իրականացնում ուսումնական կենտրոնում ինքնասպասարկման աշխատանքների կազմակերպմանը.
  • հետևում է լրացուցիչ կրթության պայմանագրերի կնքմանը և այդ պայմանագրերում բոլոր կետերի պահպանմանը.
  • սահմանված կարգով ներկայացնում է ուսումնական կենտրոնի գործունեության կիսամյակային, տարեկան հաշվետվությունները.
  • օրենքով սահմանված կարգով կրում է  պատասխանատվություն օրենքների, հիմնադրի, նախարարության, Խորհրդի, Տնօրենի որոշումների,  այլ իրավական ակտերի և կնքված պայմանագրերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ  պատշաճ կատարելու համար.
  • ուսումնական կենտրոնի աշխատանքները կազմակերպելու համար Տնօրենին առաջարկություն է ներկայացնում աշխատող ընդունելու մասին.
  • կատարում է Տնօրենի հանձնարարություններ.
  • ղեկավարի բացակայության դեպքում, Տնօրենի  որոշման համաձայն, նրա լիազորություններն իրականացնում է այլ անձ:1.ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
   2.Տնօրենը կրթահամալիրին օգտագործման հանձնված և կրթահամալիրի սեփականություն հանդիսացող գույքից ամեն տարի Ուսումնական կենտրոնին հատկացնում է գույք, միջոցներ:
   3.Ուսումնական կենտրոնի ղեկավարը պատասխանատու է Ուսումնական կենտրոնին հանձնված տարածքի, գույքի, նպատակային օգտագործման, պահպանման և խնամքի համար:
   4.Ուսումնական կենտրոնի ֆինանսական միջոցները գոյանում են լրացուցիչ կրթության վճարներից:
   5.Ուսումնական կենտրոնի ֆինանսական հաշվառումը կատարում է կրթահամալիրի հաշվապահությունը:

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s